Vedtægter for DHS

Vedtægter for Dansk Horologisk Selskab.

 

1: Selskabets navn og hjemsted:

Selskabets navn er Dansk Horologisk Selskab og hjemstedet er formandens bopæl.

 

2: Formål:

Selskabets formål er at skabe forbindelse mellem personer med interesse for tidsmålere, deres historie og tekniske udvikling, og dermed beslægtede emner, samt at fremme kendskabet hertil gennem møder, ekskursioner og forbindelse med andre horologiske selskaber.

 

3: Medlemskab:

Personer med ovennævnte interesse kan optages som medlemmer af Selskabet.

Anmodning om medlemskab foregår ved skriftlig henvendelse til Selskabet.

Anmodningen bekendtgøres for medlemmerne. Såfremt der efter bestyrelsens skøn ikke inden 14 dage fremkommer berettigede indvendinger, godkendes anmodningen.

Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er modtaget af Selskabets kasserer. Seneste rettidige indbetaling af kontingent er 1. april.

Udmeldelse af Selskabet skal foregå ved skriftlig meddelelse til Selskabet.

Skylder et medlem for to års kontingenter, slettes vedkommende som medlem, og medlem­skab kan herefter først finde sted, når restancer er betalt.

 

4: Adgang til arrangementer:

Deltagelse i Selskabets arrangementer er kun for Selskabets medlemmer; dog vil et medlem i almindelighed kunne få tilladelse til at indføre en gæst, når der rettes anmodning herom til Selskabets bestyrelse mindst 8 dage før arrangementet finder sted. Den samme gæst kan kun deltage i to arrangementer.

 

5: Bestyrelsen:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en periode af to år. I lige årstal vælges kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges formanden og 1 bestyrelsesmedlem.

Sekretæren fører Selskabets protokol.

Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges

En bestyrelsessuppleant vælges hvert år af generalforsamlingen.

5.1 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald tegner kassereren sammen med et bestyrelsesmedlem Selskabet.

 

6: Regnskab:

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en revisor, der vælges hvert år af generalforsamlingen, som ligeledes hvert år vælger en revisorsuppleant

Regnskabet fremsendes medlemmerne sammen med indkaldelse til ordinære generalfor­samling.

 

7: Generalforsamling:

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. juni.

Indkaldelse til generalforsamling foregår ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelse skal være bilagt dagsorden samt de eventuelle forslag, der skal forhandles.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes forhandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
  4. Bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse det kommende år.
  5. Valg af medlem til bestyrelsen og bestyrelsessuppleant.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 

8: Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 20 % af medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal herefter skriftligt indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes med 14 dages varsel senest 30 dage efter anmodningens modtagelse,

 

9: Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent til at lede forhandlinger­ne og afgøre alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivelse og resultatet heraf.

 

10: Afstemninger på generalforsamlingen:

Afgørelse af sager på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Lovændringer kræver 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

 

11: Ophævelse af Selskabet:

Ophævelse af selskabet kan kun finde sted, når den vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, og den derefter bekræftes på en ekstraor­dinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer.

Selskabets eventuelle formue skal ved Selskabets ophævelse anvendes til hel eller delvis køb af et antik ur, der skal tilfalde Det Danske Urmuseum i Den gamle By A i Århus.

 

Vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 14. Juni 1975.

H. Stiesdal, formand - V. Rud Nielsen, dirigent

 

Senest ændret på generalforsamlingen 2001

Niels Petersen, formand - Allan Luplau, dirigent

 

Ingen ændringer i 2002.